วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาโรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ

  
ปญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต   (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

วิสัยทัศน์

      โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนอย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีความรู้สู่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มุ่งพัฒนาสถานศึกษาโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมั่นคงและยั่งยืน


พันธกิจ

1.     จัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.    จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

3.    พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

4.    เฝ้าระวังดูแลและส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียน

5.    พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

6.    ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

เป้าหมาย

1.     นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทุกคน

2.    นักเรียนทุกคนจบการศึกษาในช่วงชั้นที่  2

3.    นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

4.    นักเรียนทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพทุกคน

Comments